Zápis do školy: Prečo je dôležitá školská pripravenosť a kedy zvážiť odklad školskej dochádzky?

Čochvíľa sa blíži termín zápisu do prvých tried, do základnej školy a možno premýšľate o tom, či je vaše dieťa pripravené a čo všetko by malo vedieť. Môžem vás upokojiť, že v prípade, ak dieťa pravidelne navštevuje materskú školu, je s veľkou pravdepodobnosťou na zápis do ZŠ pripravené. Samozrejme, dieťa môže byť pripravené aj v domácom prostredí, no vzdelávací systém materskej školy je na tieto požiadavky presne nastavený.

Čo je to školská zrelosť?

Školská pripravenosť dieťaťa pozostáva z viacerých oblastí. Školská zrelosť je vlastne dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa, ktorý mu umožňuje úspešný nástup a zvládnutie začiatku povinnej školskej dochádzky, ako aj požiadaviek školy všeobecne. Pre celú rodinu je vstup do školy a zápis do prvého ročníka veľmi významný a dôležitý medzník. Dieťa získava novú rolu. Niekedy sa mu okolie školou vyhráža – čo vôbec nie je vhodné. Je to aj taký náš medzník vnímania školy – obdobie života dieťaťa pred školou a v škole. Toto obdobie trvá nepretržite až do ukončenia vzdelávania, čo je v prípade dosiahnutia vysokoškolského vzdelania aj dospelý vek 24 rokov.

 

 

Pripravenosť resp. nepripravenosť dieťaťa na nástup do školy môže ovplyvniť a mať dopad na jeho celé pôsobenie v školskom systéme. Získaním tejto roly školáka dieťa získava vyššiu sociálnu prestíž, čo potvrdzujú aj symboly ako školská taška, peračník a iné. To, že sa dieťa na tieto symboly a celkovo na vstup do školy teší, ešte vôbec nemusí znamenať, že je aj na školu pripravené a zrelé. Dieťa ešte nevníma, čo všetko nástup do školy obnáša a môže sa tešiť podobne, ako sa teší na výlet.

 

Dôležitý je predovšetkým postoj rodičov

Pre dieťa je tento medzník dôležitý do takej miery, akú určí názor a postoj rodičov. Vzdelanie má pre rodičov určitú hodnotu a tá sa prejaví v ich postoji ku škole a vzdelávaniu celkovo. Deti tento postoj prirodzene preberajú a prejaví sa v ich motivácii ku školskej práci.

Pozri aj: Strach z injekcie je duševnou poruchou: Viete, ako účinne bojovať s trypanofóbiou?

školská zrelosť

Zdroj: Depositphotos

Tri dôležité kritériá školskej zrelosti a testovanie školskej zrelosti

Zrelosť nie je posudzovaná len na základe doterajších vedomostí a schopností dieťaťa nadobudnutých v materskej škole. Testovanie školskej zrelosti sa posudzuje v troch základných oblastiach, a to fyzická, emocionálna a sociálna.

• Prvá oblasť – fyzická zrelosť

Po fyzickej stránke dieťa musí do 31. augusta v danom roku dovŕšiť vek 6 rokov, aby mohlo ísť na zápis do školy. Telesná zrelosť a zdravotný stav, samozrejme, posudzuje pediater, ktorý sa vyjadrí k nástupu dieťaťa do školy. V prípade, ak je zdravotný stav dieťaťa vážny, môže byť dieťaťu odložené plnenie povinnej školskej dochádzky aj na základe odporúčania lekára (dlhodobé absencie, plánované náročné operácie, liečenie a pod.).

Po fyzickej stránke je takým jednoduchým prediktorom aj tzv. „kostný vek“ – dieťa má už kompletný mliečny chrup, začína výmena zubov. Známa je aj „Filipínska miera“, ktorá hovorí o tom, že dieťa je fyzicky zrelé, ak rukou dosiahne cez hlavu na ucho na protiľahlej strane – teda pravou rukou dosiahne cez hlavu na ľavé ucho. Tak si to môžete doma pokojne skúsiť.

Dôležitosť dozrievania nervovej sústavy

V rámci fyzickej zrelosti je veľmi dôležité najmä dozretie CNS (centrálna nervová sústava), s ktorou súvisí aj dozrievanie sluchovej a zrakovej diferenciácie. Ak dieťa nie je zrelé po tejto stránke, môže byť emočne labilnejšie, podráždenejšie, skôr unaviteľné, nie je také odolné zvládnuť záťaž a požiadavky plynúce zo vzdelávania. Zrelosť má vplyv aj na pozornosť dieťaťa – zrelé dieťa v predškolskom veku sa dokáže koncentrovať na cca 10 – 15 min aj na činnosť, ktorá pre neho nie je zaujímavá. Pri hre je to, samozrejme,  aj dlhšie – pokojne aj 20 min. Zrelosť CNS má dosah na lateralizáciu ruky – dieťa pri činnostiach a kreslení preferuje dominantnú ruku, tiež na rozvoj motoriky, koordináciu pohybov hovoridiel – dokáže správne vyslovovať všetky hlásky čisto a zrozumiteľne.

Ak ešte nedokáže vyslovovať všetky hlásky správne je najvyšší čas na návštevu logopéda. Verbálna úroveň prejavu dieťaťa je dôležitá a má dopad na jeho školskú úspešnosť.

Oči aj uši dieťaťa začínajú byť vnímavejšie na detaily

Na konci predškolského veku, teda v 6. rokoch dozrieva aj percepčná oblasť. Dozrieva zrak – dieťa dokáže rozlíšiť zdanlivo podobné obrázky, vyvíja sa vizuálna diferenciácia aj integrácia – teda dieťa je schopné vnímať komplex nie detaily, dokáže zložiť celok z častí (napr. puzzle). Dozrieva aj sluch, rozvíja sa sluchová analýza – dieťa by malo vedieť rozpoznať prvú hlásku vo vyslovenom slove.

Spolupráca mozgových hemisfér

Celková zrelosť CNS je veľmi dôležitá, nakoľko čítanie ako také je veľmi komplexná a zložitá činnosť. Pri čítaní je dôležitá a potrebná koordinácia oboch mozgových hemisfér. Písmená rozpoznávame za pomoci jednej hemisféry a chápanie zmyslu textu je lokalizované v druhej hemisfére, teda je dôležité, aby obe spolupracovali. Pre zaujímavosť – tento komplexný úkon čítania môže byť trošku náročnejší pre chlapcov, štúdie preukázali, že chlapci dozrievajú s pár mesačným oneskorením a skôr im dozrieva pravá hemisféra.

Zaujme ťa aj: Otužovanie detí krok za krokom: Základné tipy a rady, ako a kedy začať

rozvíjanie detskej motoriky

Zdroj: Depositphotos

• Druhá oblasť – emocionálna zrelosť

Čo sa týka oblasti emocionálnej - citovej zrelosti, dieťa začína vnímať a viac regulovať svoje správanie – čo je vhodné, čo je nevhodné. Rozvíja sa u neho vlastná vôľa – má záujem o informácie, pýta sa, chce nadobúdať nové poznatky. Hovoríme o motivačnej zrelosti. Dieťa už začína byť schopné odložiť svoje aktuálne uspokojenie potrieb. Dokáže sa už viac ovládať, koncentrovať pozornosť, dokončiť začatú činnosť a pod.

• Tretia oblasť – sociálna zrelosť

Čo sa týka sociálnej oblasti zrelosti, dieťa by už malo vedieť rozlišovať rozdielnosť vzťahu k dospelým osobám od vzťahov s rovesníkmi. Malo by vykať cudzím dospelým osobám. Malo by vedieť komunikovať so svojím okolím čisto, zreteľne, zrozumiteľne, vo vetách a jednoduchých súvetiach.

Dokáže sa odlúčiť od rodiny na viac hodín, vie rešpektovať autoritu učiteľa, dokáže sa začleniť do skupiny vrstovníkov a iné.

Zápis do prvého ročníka

Zdroj: Depositphotos

Čo všetko by malo dieťa zvládať samé pred nástupom do ZŠ?

 • Malo by mať zvládnuté a osvojené hygienické návyky – vie sa umyť, chodí na toaletu (samé sa utrie), samé sa naje.
 • Dokáže sa samé obliecť – zapnúť gombíky, zips, zašnurovať topánky.
 • Dieťa by malo poznať minimálne všetky základné farby a základné geometrické tvary.
 • Malo by už preferovať pri činnostiach jednu dominantnú ruku (laterálna dominancia),
 • Malo by rozlíšiť svoju pravú a ľavú ruku, nohu, stranu.
 • Dokáže tiež už napočítať minimálne do 6, priradiť počet k číslu.
 • Vie povedať svoje celé meno, prípadne aj adresu.
 • Má zvládnuté základné vedomosti o zvieratkách, časti svojho tela a pod.
 • Dokáže pracovať s nožnicami.
 • Malo by mať správny úchop písadla – k tomu dopomôže používanie trojhranných pasteliek a ceruzy, násadky na perá alebo pero určené pre pravákov / ľavákov.

Príprava na budúce písanie

Oblasť grafomotoriky je pre vstup do školy nesmierne dôležitá. Ruku je dobré pripraviť na písanie, a to rozcvičením celého ramena – vhodné je písanie na zvislú plochu ako je napr. tabuľa. Dieťa tak nemôže tlačiť na písadlo. Pri písaní je veľmi dôležité aj správne sedenie – celou plochou na stoličke, ruky sú na stole až po lakeť, chrbátik vystretý. V predškolskom veku by už mala byť vyhranená aj laterálna dominancia - teda dieťa by malo pri písaní preverovať jednu dominantnú ruku.

Neprehliadni: Overené recepty s mrkvou, ktorým ani deti neodolajú!

ako rozvíjať detskú motoriku

Zdroj: Depositphotos

Aké činnosti sú pre predškoláka vhodné?

Činnosti vhodné pre predškoláka sú zamerané najmä na zdokonaľovanie hrubej motoriky – ako napr. skákanie cez švihadlo, trampolína, loptové hry.

S rozvojom hrubej motoriky napreduje aj jemná motorika, ktorá je veľmi dôležitá pri písaní a kreslení a ruka v ruke s tým postupuje aj koordinácia hovoridiel – dôležitá pre správnu výslovnosť hlások.

Jemná motorika sa cvičí prostredníctvom činností ako navliekanie korálikov, manipulácia s drobnými predmetmi, skladanie puzzle, stavebníc, skladačiek, pexeso a iné.

Vhodné je počúvanie rytmických riekaniek, pesničiek, rozprávok na podporu zrenia sluchu. Odporúčam najmä hovorenú reč, ktorá ma úplne inú vibráciu ako tá cez média ako je televízor.

Prečo viesť dieťa k udržiavaniu poriadku?

Prospešné je aj vedenie dieťaťa k rešpektovaniu pravidiel a plneniu povinností – dôležité je, aby si dieťa vedelo udržať poriadok vo svojom okolí, uložiť si hračky. Ak má s tým problém, potom máva v škole na lavici neporiadok, a to rozptyľuje jeho pozornosť pri práci. Viesť dieťa k tomu, aby sa zadanú úlohu snažilo splniť a dokončiť, či pracovalo primeraným pracovným tempom – aj to má súvis so zrením CNS.

Aké doklady sú potrebné k zápisu dieťaťa?

Pri zápise dieťaťa do základnej školy je potrebné predložiť rôzne doklady, ktoré sa môžu mierne líšiť v závislosti od konkrétneho školského zriaďovateľa alebo štátu. Na internetovej stránke vami vybranej školy sú určite uvedené potrebné informácie ohľadom zápisu do prvého ročníka.

Zväčša sa jedná o tieto dokumenty:

 1. Žiadosť o prijatie: Vyplnený formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do základnej školy. Tento formulár je často dostupný na webových stránkach škôl alebo priamo na sekretariáte školy.
 2. Rodný list dieťaťa: Kópiu alebo originál rodného listu dieťaťa, ktorý dokladá jeho totožnosť a vek.
 3. Občiansky preukaz zákonných zástupcov: Je vhodné aby boli na zápise do ZŠ prítomní obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.
 4. Potvrdenie od pediatra: O zdravotnej spôsobilosti dieťaťa pre školskú dochádzku.
 5. Psychologické vyšetrenie: Ak bolo vykonané, odporúčanie alebo správa od školského psychológa či z poradenského zariadenia o školskej zrelosti alebo špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách dieťaťa.

Čo ak si zrelosťou dieťaťa nie sme istí? Kedy je vhodné zvážiť odklad povinnej školskej dochádzky?

Zrelosť dieťaťa je veľmi komplexná, posudzuje ju psychológ počas diagnostického vyšetrenia - vyšetrenia školskej zrelosti, a nedá sa určiť len na základe jedného kritéria. Ak dieťa nie je zrelé a je napriek tomu zaškolené, môže to mať vplyv a dopad na celé jeho pôsobenie v školskom systéme až do ukončenia vzdelávania. Preto je vhodné zvážiť odporúčania pedagógov a psychológov a naozaj sa dobre rozhodnúť. V prípade nezrelosti je vhodný odklad školskej dochádzky.

Zápis do školy je významným krokom v živote dieťaťa, a preto je dôležité, aby do neho vstupovalo so všetkými predpokladmi pre úspešné zvládnutie školských povinností. Vyšetrenie školskej zrelosti hrá kľúčovú úlohu v tomto procese, a jej adekvátne posúdenie môže výrazne prispieť k pozitívnemu štartu školskej kariéry.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE