Materské verzus otcovské: Na čo všetko majú čerství rodičia nárok?

Materské či po novom už aj otcovské je finančná dávka, ktorej výška sa odvíja od viacerých dôležitých faktorov. Na čo všetko majú rodičia nárok?

„Materská" je jedným z druhov dávky nemocenského poistenia, na ktorú má každá budúca mamička nárok, pokiaľ bola pred nástupom na materskú dovolenku pracovne činná a platila / odvádzala (ona ako SZČO či jej zamestnávateľ) odvody do Sociálnej poisťovne.

Niekoľko dní dozadu však v našej legislatíve prišlo k dôležitej zmene, a to, že otcom od obdobia 1. novembra 2022 vzniká nárok na čerpanie takzvaného „otcovského" – teda dávky nemocenského poistenia po narodení dieťaťa, ktorú taktiež ako v prípade materského vypláca Sociálna poisťovňa.

Podporné obdobie, kedy si môžu otcovia požiadať o otcovské, je 2 týždne – kedykoľvek od narodenia dieťaťa do šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Otcovské a materské sa vypočíta ako 75 % z vymeriavacieho základu (v prípade zamestnanca veľmi zjednodušene z hrubej mzdy) a teda výška tejto dávky je u každého poistenca individuálna, nakoľko závisí od dosiahnutých príjmov. 

Materská dovolenka + otcovská dovolenka - maximálne materské a otcovské pre rok 2024

POZOR - od 1. 1. 2024 sa do potrebných 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch pred pôrodom započítava aj štúdium na strednej či vysokej škole. 

Doba poistenia sa však započíta len vtedy, ak pred pôrodom úspešne ukončí príslušný stupeň vzdelania. Status poistenkyne nezíska automaticky, musí sa buď zamestnať, alebo si sociálne poistenie platiť dobrovoľne.

  • Výška materskej sa odvíja od 75 % denného vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2024 maximálne 85, 7425 eur na deň. V tom prípade je 75 % z tejto sumy, teda maximálny denný vymeriavací základ, 64,3069 eur. Pre 31-dňový mesiac bude maximálna materská 1 993,60 eur, pre 30-dňový 1 929,30 eur.
  • V prípade otcovského je to nasledovné – pokiaľ má otec nadpriemerné príjmy (mesačne aspoň vo výške 2422 eur), vznikne mu nárok na otcovské za 14 dní vo výške 836,0877 eur (14 x 64,3069/maximálna výška materskej dávky na deň).

Odporúčame: Ježiško a vianočné darčeky: Kedy by ste mali deťom povedať pravdu?

materská dovolenka Depositphotos

Rodičovská dovolenka a materské verzus otcovské - čo to znamená?

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktoré sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa práve matkám. Základná podporná doba poberania dávky je 34 týždňov (osamelá matka 37 týždňov, matka viac narodených detí naraz 43 týždňov). Nárok na materské však môže vzniknúť aj iným poistencom ako matkám – napríklad otcom, adoptívnym rodičom, pestúnom, manželovi matky dieťaťa a podobne.

Otec, ktorý sa stará o dieťa a ktorý bol v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, nemocensky poistený najmenej 270 dní, si takisto môže požiadať o materské.

Základný nárok otcov na materské trvá:

  • 28 týždňov od priznania materského – nárok na materské otca v týchto prípadoch vzniká najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.
  • 31 týždňov od priznania materského, ak je osamelý rodič
  • 37 týždňov od priznania materského, ak sa súčasne stará o dve a viac detí.

Podmienka uplynutia 6 týždňov od pôrodu neplatí, ak matka dieťaťa zomrela alebo ak sa podľa lekárskeho posudku nemôže/nesmie starať o dieťa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac (zároveň nesmie poberať materské alebo rodičovský príspevok), s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu.

Nárok na materské otca dieťaťa zaniká najneskôr dovŕšením tretieho roku veku dieťaťa.

Otcovské a materské - rozdeliť či nerozdeliť?

V období od 1. novembra 2022 si otec dieťaťa môže rozdeliť svoj nárok na materské (28 týždňov) na dve obdobia - na otcovské a materské - a môže tak teda poberať:

  • 2 týždne otcovské v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (bez ohľadu, či matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok)
  • 26 týždňov materské (matka nesmie súčasne poberať materské alebo rodičovský príspevok)

Treba však povedať, že čerpanie otcovského je dobrovoľné a musí sa o jeho čerpanie požiadať príslušnou žiadosťou - jeho pridelenie teda nie je automatické.

Ak sa otec rozhodne, že si nebude čerpať otcovské pri narodení svojho dieťatka, ostane mu 28 týždňov materského dokopy, ktoré si môže - ale aj nemusí vyčerpať do 3 rokov veku dieťaťa.

Neprehliadnite: Ako často kojenecké fľaše sterilizovať? 4 tipy, ako by sa mali čistiť

otcovská dovolenka Depositphotos

Otcovské - kto má naň nárok?

Nárok na otcovské sa posudzuje ku dňu vzniku dôvodu na jeho poskytnutie – teda ku dňu, od ktorého si otec požiada o priznanie otcovského v období od narodenia dieťaťa do 6 týždňov po narodení dieťaťa. 

V zásade platia pre otcov obdobné pravidlá ako pre matky, ktorým vznikne nárok na materské, a to len ak pracovali a odvádzali odvody do sociálnej poisťovne 270 dní v období 2 rokov pred pôrodom. 

Neplatí, že poistné na nemocenské poistenie 270 dní sa musí platiť nepretržite, teda bez prestávky. 270 dní nemocenského poistenia zahŕňa jeho platbu, respektíve odvody kedykoľvek v priebehu 2 rokov pred dňom žiadosti o otcovské. Počíta sa každý deň nemocenského poistenia, či povinného alebo dobrovoľného, ktorý dotyčná osoba získa v priebehu posledných dvoch rokov pred pôrodom (počítajú sa kalendárne dni, nielen pracovné).

Ku dňu, keď si otec žiada otcovské, sa sledujú tieto podmienky:

  • starostlivosť o dieťa,
  • či otcovi trvá nemocenské poistenie alebo ochranná lehota (7 dní po zániku nemocenského poistenia),
  • či spĺňa podmienku 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred dňom, odkedy žiada o otcovské.

Nárok na otcovské budú mať otcovia aj vtedy, ak matka dieťaťa súčasne poberá materské alebo rodičovský príspevok. Táto podmienka sa pri otcovskom nesleduje. Dôležitá podmienka nároku na otcovské pre zamestnaných otcov je to, že počas poberania otcovského nesmie mať otec príjem z toho zamestnania, z ktorého si uplatnil nárok na materské (otcovské).

Ako požiadať o otcovské?

Ak chcú otcovia získať otcovské, musia si vyplniť tlačivo Sociálnej poisťovne. Táto nová žiadosť k dávke otcovské/materské má názov Žiadosť iného poistenca o materské. Otcovia si žiadosť buď stiahnu na webe Sociálnej poisťovne alebo si ju vyzdvihnú priamo na ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne.

Pri dávke otcovské vypĺňa otec časť A žiadosti. Časť B vypĺňa otec vtedy, keď si žiada o štandardné materské. V prípade, že je otec zamestnaný, musí tlačivo vyplniť / potvrdiť aj jeho zamestnávateľ.

Vyplnené tlačivo je potrebné doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, a to podľa sídla zamestnávateľa, ak je otec zamestnanec. Ak ide o otca SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, tak príslušnou je pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu.

Sociálna poisťovňa má lehotu 60 dní, aby rozhodla o nároku na dávku „otcovské". Pokiaľ poistenec spĺňa všetky zákonné podmienky nároku, dávka sa mu prizná a Sociálna poisťovňa mu ju vyplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom trval nárok na dávku.

Odporúčame aj: Dunstan Baby Language: Rozumiete plaču svojho bábätka?

Aktualizované na 20.05.2024

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE