Rodinné prídavky a ďalšie príspevky na dieťa: Na čo všetko majú rodičia nárok a aká je výška príspevkov v roku 2023?

Budúci, ako aj novopečení rodičia, majú pred a po narodení svojho vytúženého bábätka nárok hneď na niekoľko druhov peňažných dávok, ktoré im za splnenie určitých podmienok bude štát vyplácať. Aby ste mali všetky dôležité informácie pokope, prinášame vám ich prehľad.

Peňažné dávky pre rodičov sú: tehotenské (od 13. týždňa tehotenstva), materské (od 32. alebo 34. týždňa tehotenstva), príspevok pri narodení dieťaťa (jednorazovo pri narodení), prídavok na dieťa (od narodenia dieťaťa do skončenia strednej alebo vysokej školy), príplatok k prídavku na dieťa (od narodenia dieťaťa do skončenia strednej alebo vysokej školy), rodičovský príspevok (od narodenia dieťaťa do troch, respektíve šiestich rokov veku), príspevok na starostlivosť o dieťa (od narodenia dieťaťa do troch, respektíve šiestich rokov veku), príspevok rodičom viac súčasne narodených detí a daňový bonus (od narodenia dieťaťa do skončenia strednej alebo vysokej školy).

Tehotenské (od 13. týždňa tehotenstva)

Tehotenské je peňažná dávka, ktorá sa môže poberať súčasne s materskou dávkou. Vypláca ju Sociálna poisťovňa tehotným poistenkám od 13. týždňa tehotenstva. Nárok na túto dávku zanikne pôrodom alebo dňom skončenia tehotenstva inak ako pôrodom – napríklad umelým prerušením tehotenstva či spontánnym potratom.

 • Mesačne môže tehotná žena získať najviac 358,40 € (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci) alebo 370,30 € (pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci).
 • Minimálne tehotenské je mesačne vo výške 238,90 € (v mesiaci, ktorý má 30 dní) alebo 246,90 € (v mesiaci, ktorý má 31 dní).

Nárok na tehotenské má iba tá tehotná poistenkyňa, ktorá spĺňa podmienky určené zákonom o sociálnom poistení. Predpokladom nároku na tehotenskú dávku je, že v čase, keď si tehotná žiada o dávku, je nemocensky poistená (napríklad ako zamestnanec alebo SZČO) alebo jej musí plynúť ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia po skončení pracovného pomeru.

POZOR – peňažná dávka tehotenské nie je to isté ako tehotenské štipendium. To poskytujú tehotným ženám ich školy, pričom o to treba požiadať.

Odporúčame: 9 úradných povinností počas tehotenstva. Na čo všetko treba myslieť?

prídavky na dieťa

Zdroj: Depositphotos

Materské (od 32. alebo 34. týždňa tehotenstva)

V prípade „materskej" ide o dávku nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa „pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku tehotenstva a materstva".

Materské je možné poberať 34 týždňov. Ak je osamelá matka, nárok trvá 37 týždňov, matky dvojičiek a viac narodených detí súčasne môžu poberať materské 43 týždňov. 

POZOR, nárok na materské nemá ale každá žena – musí splniť podmienky nároku na materské stanovené štátom. Výška tejto dávky sa vypočíta podľa príjmov tehotnej ženy – podľa jej zárobku v zamestnaní alebo jej príjmov v podnikaní. Odvíja sa teda od takzvaného „vymeriavacieho základu", ktorý je u každej poistenkyne iný. Materské sa vypočíta ako 75 % vymeriavacieho základu.

V roku 2023 môže mesačne Sociálna poisťovňa vyplácať materské maximálne vo výške 1791,70 € mesačne (v mesiaci, ktorý má 30 dní) alebo vo výške 1851,40 € (v mesiaci, ktorý má 31 dní).

Otcovské

Otcovské je nová peňažná dávka, ktorú môžu čerpať otcovia po dobu 14 dní v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa. Predpokladom je, že majú splnenú podmienku, a to minimálne 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred narodením dieťaťa.

Túto peňažnú dávku vypláca rovnako Sociálna poisťovňa. Čerpanie otcovského je ale dobrovoľné. Ak sa otec rozhodne, že si nebude čerpať otcovské po narodení dieťaťa, ostane mu 28 týždňov materského v celku, ktoré môže, ale aj nemusí vyčerpať do 3 rokov veku dieťaťa.

Otec môže rozdeliť svoj nárok na materské v trvaní 28 týždňov na dve obdobia – na otcovské a materské, pričom môže poberať:

 • 2 týždne otcovské v období 6 týždňov po narodení dieťaťa – bez ohľadu na to, či matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok,
 • 26 týždňov materské – vtedy matka nesmie súčasne poberať materské alebo rodičovský príspevok.

Príspevok pri narodení dieťaťa - takzvané kočíkovné

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorú vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom má slúžiť na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb bábätka.

Suma príspevku pri narodení dieťaťa je upravená nasledovne:

 • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu,
 • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu
 • o 75,69 € sa zvyšuje suma príspevku pri dvojičkách alebo viac súčasne narodených deťoch.

Rodinné prídavky

Prídavok na dieťa vypláca mesačne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kedy štát práve touto dávkou prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. V roku 2023 prichádza zmena, a to od januára 2023, kedy sú prídavky na dieťa vo výške 60 € mesačne na jedno dieťa. 

O prídavok na dieťa treba požiadať v mesiace, keď sa dieťa narodí. Tento druh peňažnej dávky sa následne vypláca pravidelne vždy mesačne pozadu. Nárok na prídavok na dieťa trvá, kým je dieťa považované za nezaopatrené – teda študuje denné štúdium na strednej alebo na vysokej škole, avšak najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov.

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú pravidelne mesačne vypláca taktiež Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

Tento druh príplatku sa v roku 2023 poskytuje mesačne vo výške 30 € na dieťa. V minulom roku bol príplatok 12,14 € mesačne. Nárok na túto dávku trvá, kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov.

Neprehliadnite: Materské verzus otcovské: Na čo všetko majú čerství rodičia nárok?

rodičovský príspevok

Zdroj: Depositphotos

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú pravidelne mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Štát touto dávkou prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Výška rodičovského príspevku je v roku 2023 nasledovná:

 • nižší rodičovský príspevok, pokiaľ sa nevyplácalo materské, bude vo výške 301 € mesačne,
 • vyšší rodičovský príspevok, pokiaľ sa vyplácalo materské, bude vo výške 412,16 € mesačne.

Suma rodičovského príspevku pri dvojičkách:

 • vyšší rodičovský príspevok 515,80 € mesačne,
 • nižší rodičovský príspevok 376,30 € mesačne.

Suma rodičovského príspevku pri trojičkách:

 • vyšší rodičovský príspevok 618,90 € mesačne,
 • nižší rodičovský príspevok 451,50 € mesačne.

Suma rodičovského príspevku pri štvorčatách:

 • vyšší rodičovský príspevok 722,10 € mesačne,
 • nižší rodičovský príspevok 526,80 € mesačne.

Na vyšší rodičovský príspevok má nárok tá oprávnená osoba, ktorej sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v inom členskom štáte Európskej únie alebo vo Švajčiarsku.

Nárok na rodičovský príspevok trvá najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa, respektíve do šiestich rokov veku dieťaťa, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus je daňová úľava, ktorá sa poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti formou zníženia dane z príjmov alebo preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť.

Sumy daňového bonusu sú od januára 2023 nasledovné:

 • 140 € pre deti do 18 rokov (pôvodne 100 € pre deti do 15 rokov)
 • 50 € pre deti od 18 rokov (pôvodne 50 € pre deti od 15 rokov)

Zvýšenie daňového bonusu vo výške 140 € bude možné uplatniť pri splnení stanovených podmienok za kalendárne mesiace január 2023 až december 2024. Zároveň však nárok na daňový bonus bude možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane - čiastkového základu dane z príjmov, a to v závislosti od počtu vyživovaných detí.

 • Pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) 20%,
 • pri dvoch deťoch 27%,
 • pri troch deťoch 34%,
 • pri štyroch deťoch 41%,
 • pri piatich deťoch 48%,
 • pri 6 a viac deťoch 55%.

V praxi to znamená, že nárok na plný daňový bonus pri deťoch do 18 rokov bude mať:

 • rodič 1 dieťaťa, ktorý zarába aspoň 820 € mesačne brutto, aby dostal plný daňový bonus vo výške 140 €,
 • rodič 2 detí, ktorý zarába aspoň 1200 € mesačne brutto, aby dostal plný daňový bonus na dve deti vo výške 280 €,
 • rodič 3 detí, ktorý zarába aspoň 1450 € mesačne brutto, aby dostal plný daňový bonus na tri deti vo výške 420 €,
 • rodič 4 detí, ktorý zarába aspoň 1600 € mesačne brutto, aby dostal plný daňový bonus na štyri deti vo výške 560 €,
 • rodič 5 detí, ktorý zarába aspoň 1700 € mesačne brutto, aby dostal plný daňový bonus na päť detí vo výške 700 €,
 • rodič 6 a viac detí, ktorý zarába aspoň 1800 € mesačne brutto, aby dostal plný daňový bonus na šesť detí vo výške 840 € (každé ďalšie dieťa plus 140 €).

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú pravidelne mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Účelom tejto dávky je prispievanie oprávnenej osobe na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa je alternatívou k rodičovskému príspevku, pričom požiadať oň môže iba pracujúci alebo študujúci rodič.

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa je nasledovná:

 • najmenej 41,10 € bez povinnosti preukázať výdavky na starostlivosť o dieťa,
 • najviac v sume 280 € podľa preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa.

Nárok na túto dávku trvá do troch rokov alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Odporúčame aj: Šestonedelie: Nádherné, ale náročné obdobie v živote ženy po pôrode. Na čo všetko sa treba pripraviť?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE