Starostlivosť o seniorov: Na čo všetko máte nárok?

Spolužitie s rodičmi či starými rodičmi nie je iba o spoločných radostiach, ale aj o starostiach. Nie je totiž ničím výnimočným, ak je vyšší vek sprevádzaný chorobami alebo neželanými úrazmi. Puto rodiny by preto malo byť pevné, a toto sú situácie, kedy sa prejaví vzájomná úcta, láska, pomoc a nevyhnutná opatera.

Nie vždy majú ale mladšie ročníky možnosť zostať doma a starať sa o svojich starších najbližších, ktorí sú zrazu na pomoc ostatných odkázaní. Ak ste zamestnaní a máte svoje deti a finančné záväzky, iba málokto z nás by si mohol dovoliť zostať doma.

Samozrejme, celková situácia závisí aj od toho, v akej núdzi sa váš blízky ocitol. Choroby či úrazy a ich rozsah a následky nemožno predvídať. So zvyšujúcim sa vekom postupne stúpajú aj predpoklady na to, že seniori budú naozaj odkázaní na čiastočnú alebo nepretržitú opateru zo strany svojich najbližších. A aké sú v tomto smere všetky možnosti?

Ako požiadať o pomoc?

Ak váš príbuzný v seniorskom veku potrebuje pomoc, existuje niekoľko možností, ako riešiť jeho situáciu. Najskôr však treba začať vybavením potvrdenia o sociálnej odkázanosti. Čo to v praxi znamená?

Odporúčame: Rodičovský príspevok prvýkrát presiahne 400 eur

opatrovateľský príspevok

Zdroj: Shutterstock

Podanie žiadosti

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálne služby musí podať priamo ten senior, ktorý ich bude reálne poberať. Žiadosť sa podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska seniora. Podanú žiadosť posudzuje lekár na základe zdravotnej dokumentácie seniora a sociálny pracovník, ktorý by mal seniora aj reálne navštíviť doma.

Návšteva doma slúži na posúdenie reálnej situácie seniora - či a do akej miery je schopný si sám zabezpečiť stravu, osobnú hygienu, nákupy, obliekanie, podávanie liekov a podobne.

Lekár i sociálny pracovník systémom prideľovania bodov za jednotlivé schopnosti a diagnózy posudzujú na základe tabuľky stupeň odkázanosti. Lehota na posúdenie žiadosti je 30 dní od jej podania.

V súčasnosti je náš systém nastavený na 6 stupňov odkázanosti. Senior má pritom nárok na rôzne druhy sociálnych služieb a príspevkov v prípade, ak mu bol priznaný stupeň odkázanosti 2 a/alebo viac.

Pomoc zdravotníka priamo u seniora doma

Ak sa váš blízky v seniorskom veku ocitne v situácii, kedy napríklad po prepustení z nemocnice nie je schopný samostatnosti v bežných činnostiach a nemá nablízku nikoho, kto by mu mohol pomôcť, v tomto prípade môže požiadať o služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Pomoc seniorovi zo strany agentúry znamená pomoc v podobe iba zdravotníckych úkonov, ako napríklad podávanie injekcií, zdravotnícku starostlivosť o prípadné rany po operácií či úraze alebo pomoc pri rehabilitácii. Tento druh pomoci ale nezahŕňa iný druh služieb, ako napríklad osobná hygiena či príprava alebo podávanie jedla.

Pomoc seniorovi doma pri bežných činnostiach

Ak senior potrebuje pomôcť priamo doma pri bežných činnostiach, ako napríklad osobná hygiena, obliekanie, príprava a podávanie jedla, ako aj starostlivosť o domácnosť, môže sa obrátiť na Terénnu opatrovateľskú službu (TOS). Jej služby môžu byť k dispozícii niekoľko hodín denne, avšak v ojedinelých prípadoch aj 24 hodín denne.

O využívaní TOS sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska.

Opatrovateľský príspevok

Ak máte tú možnosť, že o vášho príbuzného v seniorskom veku sa môžete postarať priamo vy, môže vám byť priznaný príspevok na opatrovanie. Váš blízky však musí mať priznanú odkázanosť 5. stupňa a/alebo viac.

Žiadosť o príspevok na opatrovanie sa podáva na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podľa miesta trvalého bydliska. Súčasťou žiadosti však musí byť už aj správa ošetrujúceho lekára seniora, ako aj doklady o výške príjmu a majetkových pomeroch seniora i opatrovateľa.

Na základe žiadosti ÚPSVaR a zdravotnej dokumentácie seniora vypracuje posudkový lekár ÚPSVaR posudok, ktorým zhodnotí zdravotný stav seniora a stupeň jeho odkázanosti na opatrovateľa. Zákonná lehota na vypracovanie hodnotiaceho posudku je 60 dní. V ďalšom posudku budú zhodnotené možnosti a schopnosti príbuzného postarať sa o seniora. Úrad má po vyhotovení posudku 30 dní na rozhodnutie a priznanie výšky opatrovateľského príspevku.

Výška príspevku na opatrovanie sa však odvíja od viacerých premenných. Môžete si ho vypočítať sami v kalkulačke na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok na opatrovanie sa vypláca za kalendárny mesiac dozadu. V prípade smrti opatrovaného bude opatrovateľský príspevok poskytnutý aj za mesiac, v ktorom opatrovaný zomrel. Opatrovateľ môže súčasne s opatrovaním pracovať alebo študovať, avšak pod podmienkou, že mu tieto aktivity zároveň umožnia plnohodnotne sa starať o seniora.

Neprehliadnite: RECEPT: Černicový cheesecake z Pečie celé Slovensko

opatrovanie seniorov

Zdroj: Shutterstock

Denný stacionár - ako využiť túto možnosť?

Denný stacionár je zariadenie, v ktorom sa o seniorov - klientov - stará odborný personál. Klienti majú v dennom stacionári aktivity rôzneho druhu, ako aj stravu a možnosti rehabilitácie.

Služby denného stacionára sa poskytujú iba počas dňa, večer a v noci sú seniori doma. Aj napriek tomu však majú zabezpečenú starostlivosť ako o ich psychické, tak aj fyzické zdravie a celkovú kondíciu organizmu.

Zariadenia pre seniorov

Zariadenia pre seniorov, nazývané aj domovy dôchodcov, sú zariadenia, v ktorých je o seniorov nepretržite postarané tak, ako si to vyžaduje ich zdravotný a duševný stav. Niekedy je toto rozhodnutie nevyhnutným rozhodnutím celej rodiny.

Populácia dlhodobo starne a záujem o miesta v zariadeniach pre seniorov už prevyšuje kapacity. Nevýhodou toho je, že sa tak nevytvára tlak na zvyšovanie štandardu poskytovaných služieb.

Bez ohľadu na to, či bude senior umiestnený do štátneho alebo súkromného zariadenia, musí mať priznanú odkázanosť, pretože na jej základe prijme zariadenie prihlášku na umiestnenie seniora do zariadenia. Ceny regulované nie sú, a preto si ich určuje každé zariadenie samo.

Odporúčame aj: Prehriatie bábätka: Ako reagovať a na čo všetko si treba dať pozor?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE