Rozhodli ste sa pre odklad školskej dochádzky? Viete, ako na to?

Je máj a vaše dieťa je už zapísané v 1. ročníku. Od septembra by malo nastúpiť na povinnú školskú dochádzku, ale vo vás driemu isté pochybnosti. Mám ho ešte nechať v škôlke? Prospejeme mu, ak sa ešte pohrá? Ak sa ho rozhodnem dať ho do školy, zvládne to? Nebude to pre moju dcéru či môjho syna ťažké? Bude sa chcieť učiť? 

Viete, ako máte postupovať, ak uvažujete o „odklade" nástupu do 1. ročníka?

povinná školská dochádzka

Zdroj: Shutterstock®

Školská zrelosť

Vstup dieťaťa do 1. ročníka je podmienený školskou zrelosťou. Hana Laciková, riaditeľka Inštitútu detskej reči v Bratislave, pre televíziu TA3 vysvetlila, čo v sebe nesie pojem školská zrelosť:

„Školská zrelosť je pripravenosť dieťaťa začať si osvojovať gramotnosť – čítanie, pravopis, matematické veci. Telesná, psychická pripravenosť, v ktorej sú zahrnuté mnohé atribúty – osobnosť, pozornosť, grafomotorika, hrubá a jemná motorika, ale zároveň aj reč a jazyk." Čiže dieťa je schopné prejsť z hry v materskej škole do edukačného procesu v základnej škole.

3 súčasti školskej zrelosti

Pojem školská zrelosť v sebe teda zahŕňa:

 • fyzickú, telesnú zrelosť,
 • psychickú zrelosť,
 • sociálnu a emocionálnu zrelosť.​

Súčasťou fyzickej, telesnej zrelosti je zdravotný stav dieťaťa. Dieťa, ktoré je malé a slabé môže trpieť zvýšenou unaviteľnosťou. Často opakujúce sa ochorenia oslabujú imunitu, vplývajú na školskú dochádzku a následne aj na úspechy vo vzdelávaní.

Súčasťou psychickej zrelosti je rozumová, mentálna vyspelosť. Psychická zrelosť sa prejavuje prechodom od konkrétneho názorného myslenie k abstraktnému pojmotvornému mysleniu. V súvislosti so správaním, dieťa by malo čiastočne ovládať svoje impulzívne jednanie. Malo by byť tiež ochotné podriadiť sa autorite a nesmie mu tiež chýbať určitá doba sústredenia na konkrétnu činnosť. 

Sociálna a emocionálna zrelosť v sebe okrem iného zahŕňa schopnosť tráviť dlhší čas bez členov svojej rodiny. Dôležité tiež je, aby dieťa vedelo oddialiť splnenie svojich požiadaviek. Ak je dieťa impulzívne či precitlivené môže mať problémy v školskej úspešnosti.

Školskú zrelosť dieťaťa posudzujú pedagógovia i psychológovia. Testovanie zrelosti sa uskutočňuje viacerými druhmi testov.

Pozri aj: Hlas matky stráca pre tínedžerov silu. Vedci zistili dôvod

 

povinná školská dochádzka

Zdroj: Shutterstock®

Čo by mal budúci prvák vedieť?

Školská zrelosť a pripravenosť na školu sa testuje v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Psychológovia z týchto centier sa u dieťaťa zameriavajú na:

 • jazyk, reč a poznanie,
 • sluchové vnímanie,
 • zrakové vnímanie,
 • matematické predstavy,
 • motoriku a grafomotoriku,
 • sociálne zručnosti.

• Jazyk, reč a poznanie

V oblasti jazyka, reči a poznania by dieťa malo vedieť povedať svoje meno, mená rodičov, súrodencov, kamarátov, poznať by malo aj svoju adresu.

Pri spontánnom rečovom prejave by malo hovoriť gramaticky správne, t.j. správne skloňovať, časovať, používať časy. Tiež by malo vedieť utvoriť otázku a odpovedať na otázku.

Naspamäť by malo poznať niektoré pesničky a básničky. Ak mu ako rodičia prečítate večer rozprávku, malo by ju vedieť prerozprávať. Riaditeľka Inštitútu detskej reči v Bratislave preto kladie dôraz na to, aby sa rodičia vrátili k čítaniu rozprávok.

Rodičia by sa tiež mali s deťmi veľa rozprávať o tom, čo zažili a ako to prežívali. Pri nesprávnom vyslovení či skloňovaní Laciková odporúča modelovanie – to znamená, že rodič dieťa neupozorní, že urobilo chybu, ale zopakuje jeho slová správne.

V súvislosti so slovami by deti mali vedieť vysvetliť niektoré slová, ako napríklad auto, ceruzka... Mali by tiež tvoriť nadradené kategórie – napríklad malina, jahoda, čerešňa sú ovocie. Deti by tiež mali poznať protiklady jednotlivých slov: veľký - malý, teplý - studený, mokrý - suchý...

Medzi ďalšiu výbavu v oblasti jazyka a reči patrí aj pochopenie a zrealizovanie pokynov: „Vezmi si zelenú pastelku a nakresli na papier trojuholník."

 

povinná školská dochádzka

Zdroj: Shutterstock®

• Sluchové vnímanie

Pri sluchovom vnímaní by dieťa malo vedieť určiť začiatočnú a poslednú hlásku v slove, určiť či sa slová rýmujú alebo nie. Patrí tu tiež rozlišovanie slov, či sú rovnaké alebo nie, napríklad sud - sad.

Pri jednoslabičných slová by predškolák mal vedieť rozložiť slovo na hlásky: sad - s-a-d. Súčasťou správneho vnímania je aj zopakovanie vety zloženej z piatich slov či zapamätanie si štyroch navzájom nesúvisiacich slov.

 

 

• Zrakové vnímanie

Pri zrakovom vnímaní sa sleduje či dieťa vie nájsť zhodné obrázky, doplniť chýbajúcu časť obrázku či poskladať obrázok z niekoľkých častí.

Ak dieťaťu ukážete 6 obrázkov malo by si aspoň 3 z nich zapamätať. 
 

povinná školská dochádzka

Zdroj: Shutterstock®

• Matematické predstavy

Medzi matematické predstavy patrí poznanie a pomenovanie geometrických tvarov: kruh, trojuholník, obdĺžnik, štvorec. 

Dieťa by tiež malo vedieť rozlíšiť viac, menej a rovnako pri usporiadaní prvkov. Určiť tiež množstvo, ak mu poviete o jedno viac či o jedno menej.

Patrí tu tiež triedenie aspoň piatich prvkov podľa veľkosti od najväčšieho po najmenšie a naopak. V tejto súvislosti tiež poznať pojmy vysoký - vyšší - najvyšší, malý - menší - najmenší, malý - stredný - veľký,...

• Motorika a grafomotorika

Pri motorike sa pozoruje či dieťa vie udržať rovnováhu, chytiť a hodiť loptu, ale aj poskakovať na jednej nohe.

Súčasťou grafomotoriky je správne držanie ceruzky, kreslenie postavy, ale aj vlnovky, oblúkov či prekreslenie geometrických tvarov podľa predlohy.

 

• Sociálne zručnosti

Medzi sociálne zručnosti dieťaťa pri nástupe do 1. ročníka patrí ovládanie obliekania, hygieny i stolovania.

Súčasťou je aj spolupráca, adekvátna komunikácia, reakcia na pokyny autority a dodržiavanie pravidiel.

Dieťa by tiež malo vedieť rozlišovať medzi hrou a úlohami. Malo by tiež dokázať počkať, keď na neho príde rad a pod vedením dospelého zhodnotiť následky svojho správania v jednoduchých situáciách.

Bude ťa zaujímať: Korunný princ, „sendvič" alebo maznáčik: Ktoré dieťa máte doma?

povinná školská dochádzka

Zdroj: Shutterstock®

Odklad nahradilo povinné pokračovanie predprimárneho vzdelávania

Právna úprava dnes už nepozná pojem odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo tzv. odklad nástupu do 1. ročníka. Od 1.1.2021 bol tento pojem zrušený, keďže bolo zavedené povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré sú predškolákmi, čiže do 31. augusta dosiahli 5 rokov.

Zákon teda hovorí, že ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Formálna stránka pokračovania predprimárneho vzdelávania

Ak ste sa teda aj na základe odporúčaní učiteliek či odborníkov z pedagogicko-psychologického centra rozhodli, že svojho predškoláka necháte ešte v materskej škole, musíte riaditeľa či riaditeľku škôlky žiadosťou požiadať o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Súčasťou vašej žiadosti musí byť:

 1. písomné stanovisko/písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – patrí tu centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálnopedagogického poradenstva,

 2. písomný súhlas pediatra dieťaťa,

 3. a na záver informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Žiadosť je možné podať do 31. augusta. Z praktických dôvodov, aby v škôlke držali vášmu dieťaťu miesto, niektoré škôlky chcú poznať stanovisko do konca mája.

povinná školská dochádzka

Zdroj: Shutterstock®

7-ročné dieťa v škôlke

Pri niektorých deťoch môže nastať aj ďalšia situácia, kedy dieťa zostalo v škôlke o rok dlhšie a ešte stále nedosiahlo potrebnú školskú zrelosť. Zákon v takýchto prípadoch uvádza: „Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole."

Môže sa dieťa vrátiť zo školy do škôlky?

Zmeny tiež nastali aj pri prípadoch, kedy dieťa nastúpilo do školy, ale po čase sa zistilo, že z rôznych dôvodov je vhodnejší jeho návrat opäť do škôlky. V minulosti sa tento postup nazýval dodatočné odloženie. Dnes zákon stanovuje iný postup.

„Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa alebo žiak ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a ďalšej dokumentácie riaditeľovi školy. Písomnú dokumentáciu a žiadosť predloží jeho rodič, resp. zákonný zástupca."

Neprehliadni: Ako byť dokonalou matkou? A je to vôbec potrebné či dokonca možné?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE