Dotácia na stravovanie dieťaťa - vieme, aká je jej výška aj to, kto má nárok na „obedy zadarmo"

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - dotácia na stravu dieťaťa - možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

POZOR - rozhodujúcim pre poskytovanie dotácie nie je plnenie povinnej školskej dochádzky, vek dieťaťa, ale druh navštevovanej školy. Dotáciu je možné poskytovať len na dieťa navštevujúce materskú školu alebo základnú školu. Neposkytuje sa študentovi strednej školy. Gymnázium, či už ako štvorročný, päťročný alebo osemročný vzdelávací program je v zmysle školského zákona zaradené v rámci siete škôl a školských zariadení medzi stredné školy.

Dotácia na stravu alebo daňový bonus?

Od 1. mája 2023 sa poskytnutie dotácie na stravu vzťahuje na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu.

Dotácia na stravu MŠ a dotácia na stravu ZŠ má zabezpečiť, aby stravovanie detí, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, mali počas výchovy a vzdelávania v školskom zariadení adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom a tiež sa znížili náklady rodín spojené s poplatkami za stravovanie ich detí v školskom zariadení.

 • Dieťa má nárok na dotáciu a neprihliada sa na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa.
 • To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

Dotácia na stravovanie ("obedy zadarmo") a daňový bonus od 1.5.2023

V prípade detí navštevujúcich ZŠ alebo posledný ročník MŠ je dotáciu na stravu možné poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ktorou je, že rodič dieťaťa o dotáciu požiada. 

Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie zo strany rodiča použije (v zápisnom lístku na stravovanie alebo na samostatnom tlačive, napríklad návratka), pričom môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napríklad prostredníctvom Edupage), avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu.

O spôsobe prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie rodičov informuje zariadenie školského stravovania alebo zriaďovateľ školy.  

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu - žiadateľom o dotáciu na stravu môže byť: 

 • zriaďovateľ MŠ alebo ZŠ (napr. obec, mesto, cirkev, právnická alebo fyzická osoba), okrem zriaďovateľa MŠ a ZŠ, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,
 • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom MŠ alebo ZŠ je okresný úrad v sídle kraja,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom MŠ alebo ZŠ je okresný úrad v sídle kraja alebo
 • v odôvodnených prípadoch aj MŠ alebo ZŠ na základe písomnej dohody, ktorú spisuje škola so zriaďovateľom MŠ alebo ZŠ s uvedením dôvodov. Akceptovateľné sú iba vážne dôvody, ktoré sú konkrétne zdôvodnené (dohoda so zriaďovateľom má písomnú formu a musí obsahovať dôvod, pre ktorý zriaďovateľ nemôže žiadať o dotáciu a zároveň súhlas, že žiadateľom bude MŠ alebo ZŠ).

Neprehliadnite: Vzdelanosť na Slovensku: Aké sú výsledky posledného sčítania obyvateľstva?

dotácia na stravu dieťaťa

Zdroj: Depositphotos

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu

Podmienky poskytovania dotácie sú, že v zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

 • posledný ročník mš alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
 • mš, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník mš, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 • mš, ak v mš, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník mš, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Vzhľadom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01.05.2023 už nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa, t.j. dieťaťu od 01.05.2023 môže byť poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, ak naň rodič poberá daňový bonus.

Dieťa a dotácia - výška dotácie na stravu:

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

 • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu,
 • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu,
 • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

Doplatok dotácie na stravu na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023

V zmysle prechodného ustanovenia § 16 g zákona o dotáciách má zriaďovateľ nárok na poskytnutie doplatku dotácie na stravu na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023, vo výške rozdielu medzi dotáciou na stravu podľa zákona o dotáciách účinného od 01.05.2023 a poskytnutou dotáciou na stravu podľa zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023.

Odporúčame aj: Dieťa bez kamarátov - čo robiť, keď je dieťa samotár?

školské obedy

Zdroj: Depositphotos

Výška dotácie na stravu

Dotácia na stravu sa bude v zmysle zákona o dotáciách poskytovať v sume:

 • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu
 • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu
 • 2,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo stravu

Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (diétne jedlo), ktoré však škola dieťaťu nevie zabezpečiť, dotáciu škola po posúdení zdravotného stavu lekárom vyplatí rodičovi dieťaťa. Na dotáciu na stravovanie nemajú nárok deti navštevujúce 8-ročné gymnáziá.

Poskytnutie dotácie na stravu

Rodič dieťaťa musí ešte pred 1. májom 2023 písomne požiadať zriaďovateľa školy o poskytnutie dotácie na svoje dieťa. Presnú podobu žiadosti a konkrétnu lehotu na odovzdanie žiadosti si určuje každá škola s tým, že škola musí príslušný úrad práce požiadať o vyplatenie finančných prostriedkov do 10. mája 2023.

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a sú zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie. To znamená, že oprávnené na poskytnutie dotácie sú aj 5-ročné deti, príp. aj mladšie v poslednom ročníku škôlky zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie, ak rodič požiadal o jej poskytnutie, a to bez ohľadu na to, či nasledujúci rok nastúpia, resp. nenastúpia do prvej triedy základnej školy alebo opakovane navštevujú posledný ročník materskej školy.

Podmienkou na poskytnutie dotácie na stravu pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, je len podanie žiadosti zo strany rodiča o poskytnutie dotácie, ktorú rodič predkladá zariadeniu školského stravovania. To znamená, že v prípade detí v základnej škole a v poslednom ročníku škôlky nemá vplyv príjem domácnosti. Príjem domácnosti na účely poskytnutia dotácie na stravu sa naďalej posudzuje v prípade domácností mladších detí v škôlke.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE