Predĺžený rodičovský príspevok - kto a za akých podmienok má na neho nárok?

Rodičovská dovolenka znamená pre rodiča dieťaťa poberanie rodičovského príspevku. Výška rodičovského príspevku sa mení, pričom nárok na rodičovský príspevok má iba jeden z rodičov. Poberať rodičovský príspevok znamená mať rodičovský nárok, pričom je však možné poberať rodičovský príspevok a pracovať - takže môžete pracovať aj počas poberania rodičovského príspevku.

O predĺžený rodičovský príspevok do šiestich rokov veku dieťaťa možno požiadať aj z dôvodu, ak sa jedná o choré dieťa a dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťatka.

Predĺžený rodičovský príspevok v prípade neprijatia do spádovej materskej školy

Legislatíva z minulého roka však umožňuje poberať aj predĺžený rodičovský príspevok v prípade, že vaše dieťa nebude prijaté do spádovej štátnej škôlky.

Predĺžený rodičovský príspevok môže poberať rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Ako to je v praxi?

Predĺžený rodičovský príspevok pre dieťa

Rodičia detí vo veku od 3 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. A po novom, na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku, ho môže poberať rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Toto nové schválené opatrenie platí od 30. mája 2023.

Toto nové opatrenie však diskriminuje všetky deti, ktorým „zle" vychádzajú roky. Stačí, že dieťa dovŕši tri roky v septembri, a už sa na neho novela o rodičovskom príspevku nevzťahuje. Pravidlá sú nastavené tak, že rodičovský príspevok sa poskytuje vždy na školský rok – teda od 1. septembra do 31. augusta daného školského roka.

Predĺžený rodičovský príspevok na dieťa a škôlka

Rodičovský príspevok z dôvodu neprijatia dieťaťa do materskej školy je určený pre rodiča, ktorý zabezpečuje starostlivosť (osobne alebo v súkromnom, respektíve cirkevnom zariadení) o dieťa, ktoré neprijali do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, najdlhšie však do začiatku školského roka, v ktorom si začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

 • Zriaďovateľ materských škôl si určuje spádovosť jednotlivých materských škôl podľa rozloženia obce.
 • Spádovosť je určená vo všeobecne záväznom nariadení obce. 
 • Každému dieťaťu prináleží podľa jeho trvalého pobytu len jedna spádová materská škola. 

V prípade, ak sa v obci nenachádza materská škola a obec nevytvorí podmienky na určenie spádovej materskej školy (neuzatvorí písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole), regionálny úrad miestnej štátnej správy v školstve zriadi materskú školu, ktorá bude plniť tento účel.

Odporúčame: Cestovný pas pre deti - čo treba na jeho vybavenie a aké sú poplatky?

Dieťa a povinné predprimárne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Vo všeobecnosti sa na predprimárne vzdelávanie v zmysle školského zákona prijímajú deti od 3 rokov veku. Len vo výnimočných prípadoch môže byť prijaté aj dieťa od 2 rokov veku.

 • Starostlivosť o deti do 3 rokov je zabezpečovaná prostredníctvom doteraz vyplácaného rodičovského príspevku.
 • Je slobodnou voľbou rodiča, či bude starostlivosť o dieťa zabezpečovať osobne alebo prostredníctvom zariadenia.

Nárok na predĺžený rodičovský príspevok v roku 2024

Zákon o rodičovskom príspevku vyžaduje predložiť len rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, a to na základe riadneho zápisu v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa najneskôr do 31. augusta dovŕši 3 roky veku.

 • Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa nemôže byť staršie ako 12 mesiacov.
 • Jeho platnosť je na jeden školský rok.

Neprehliadnite: TikTok a "blackout challenge" - v Čechách na následky plnenia tejto výzvy zomrel 11-ročný chlapec. Žiaľ, nejde o prvý takýto prípad

rodičovský príspevok Depositphotos

Predĺžený rodičovský príspevok - ako si uplatniť nárok?

Nárok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podľa trvalého pobytu. Nie je možné pokračovať v poskytovaní rodičovského príspevku na základe pôvodnej žiadosti o rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok sa poskytuje vždy na jeden školský rok, tak, ako sa aj prijímajú deti do materských škôl, teda od 1. septembra do 31. augusta daného školského roka.

Príklad z praxe: 

 • Rodič v mesiaci máj 2024 požiada o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy a v priebehu mesiaca jún 2024 dostane negatívne rozhodnutie, že dieťa nie je prijaté na školský rok 2024/2025.
 • Môže si následne požiadať o rodičovský príspevok, ktorý sa mu začne poskytovať od 1. septembra 2024.
 • Rodičovský príspevok sa bude vyplácať počas celého školského roku 2024/2025 – to znamená do 31. augusta 2025 za podmienok, že dieťa neumiestni do inej štátnej materskej školy.
 • Následne, ak sa rodičovi opätovne nepodarí dieťa umiestniť v spádovej materskej škole ani v ďalšom školskom roku, je povinný rozhodnutie o neprijatí na ďalší školský rok predložiť do konca augusta 2025.
 • Ak tak neurobí, rodičovský príspevok mu bude odňatý.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká prijatím dieťaťa do inej materskej školy zriadenej územnou samosprávou alebo nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie. Rodičovský príspevok však môže byť odňatý aj v prípade, ak sa rodič nepreukáže na konci školského roka novým negatívnym rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na ďalší školský rok.

Odporúčame aj: Letná dovolenka s deťmi - toto NEZABUDNITE zbaliť so sebou!

Predĺžený rodičovský príspevok 2023 Depositphotos

Rodičovský príspevok a iné dávky

Môžu rodičia popri rodičovskom príspevku poberať aj iné dávky?

 • Materské - NIE
 • Rodičovský príspevok na mladšie dieťa - NIE
 • Príspevok na starostlivosť - NIE
 • Ošetrovné - ÁNO
 • Dávku v nezamestnanosti - NIE
 • Tehotenské - ÁNO
 • Pomoc v hmotnej núdzi - ÁNO (rodičovský príspevok sa však považuje za príjem v plnej výške)
 • Invalidný dôchodok - ÁNO

Aktualizované na 17.05.2024

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE