Prečo by ste mali prestať byť kontrolujúcim rodičom - 7 dôvodov, ktoré vás presvedčia!

rodičia kontrolujú deti

Kontrolujúci rodičia a ich vplyv na deti môže mať rôzne dôsledky a následky v budúcnosti. Kontrolujúci rodičia majú tendenciu sledovať každý krok svojich detí, rozhodovať za ne a ovplyvňovať ich rozhodnutia a správanie.

Vplyv kontrolujúcich rodičov na deti môže mať pozitívne aj negatívne aspekty. Na jednej strane deti môžu byť vedené k disciplíne, zodpovednosti a sebaovládaniu. Na druhej strane však môžu byť deti ovplyvnené pocitom nedostatočnej slobody, vyšším stresom a neschopnosťou prijímať vlastné rozhodnutia.

Kontrolujúci rodičia a vplyv rodičov na deti

Kontrolujúci rodičia môžu mať aj negatívny vplyv na sebavedomie a sebaúctu detí, keďže deti sa necítia schopné riešiť problémy a rozhodovať samostatne. Deti môžu mať problémy so sebou samými a so svojím okolím, keďže im chýba schopnosť prejavovať samostatnosť a iniciatívu.

Je dôležité, aby rodičia našli správnu rovnováhu medzi kontrolou a slobodou svojich detí. Deti by mali mať možnosť experimentovať, učiť sa na vlastných chybách a postupne sa osamostatňovať. Rodičia by mali byť podporujúci, ale aj postupne uvoľniť uzdu a dôverovať svojim deťom vo vlastných schopnostiach a rozhodnutiach.

V skutočnosti kontrolujúci rodičia môžu mať negatívny vplyv na psychické a emocionálne zdravie detí a môžu spôsobiť trvalé dôsledky v ich živote. Je preto dôležité, aby rodičia boli k deťom láskaví, podporujúci a chápaví, a neustále pracovali na budovaní zdravého vzťahu a dôvery medzi sebou a svojimi deťmi.

Negatívne vlastnosti rodičov, ktoré vedia preniesť na deti

Negatívne vlastnosti rodičov, ako sú napríklad nedostatok sebaúcty, agresivita či prehnaná kontrola, nedostatok empatie či zanedbávanie samých seba, môžu mať veľký vplyv na správanie detí. Deti sú veľmi citlivé na emócie a správanie svojich rodičov a často svoje vzory správania kopírujú.

Nedostatok sebaúcty u rodičov môže viesť k tomu, že deti budú mať nízke sebavedomie a pocit vlastnej hodnoty. Nezhovievavý prístup rodičov môže deti naučiť nedostatočnému rešpektu voči druhým a agresivita rodičov môže viesť k agresívnemu správaniu detí voči ostatným.

 • Prehnaná kontrola rodičov môže zasiahnuť do autonómie detí a spôsobiť, že budú mať problémy pri rozhodovaní a vyjadrovaní vlastných potrieb. 
 • Všetky tieto negatívne vlastnosti sa môžu preniesť na deti a ovplyvniť ich správanie a sociálne interakcie.

Je preto dôležité, aby rodičia boli vzorom pre svoje deti a snažili sa pracovať na svojich negatívnych vlastnostiach, aby ich nepreniesli na deti. Komunikácia, pochopenie a vzájomná úcta vo vzťahu medzi rodičmi a deťmi sú kľúčové pre zdravý psychologický vývoj detí.

Odporúčame: Vitamínové nanuky - zdravá a chutná alternatíva pre deti!

negatívne správanie rodičov Depositphotos

1. Perfekcionizmus

Perfekcionizmus u rodičov môže negatívne ovplyvniť ich deti v rôznych spôsoboch. Napríklad:

 1. Vysoké očakávania: Keď sú rodičia perfekcionisti, môžu mať veľmi vysoké očakávania voči svojim deťom. Tlak na dosiahnutie dokonalosti a nedostatok akceptácie pri neúspechu môže spôsobiť, že deti sa cítia pod tlakom a nemajú pocit, že sú dostatočne dobré.

 2. Nedostatok sebavedomia: Keď rodičia neustále kritizujú a kritizujú svoje deti za každú chybu alebo nedokonalosť, môže to viesť k nedostatku sebavedomia a nízkej sebaúcte u detí. Deti môžu mať pocit, že nikdy nebudú dosť dobré a majú stále pocit viny.

 3. Strata voľného času a radosti: Perfekcionistickí rodičia sa môžu sústrediť len na dosiahnutie najlepších výsledkov a zabrániť svojim deťom v radostných a tvorivých činnostiach. Deti sa tak môžu cítiť unavené, vyhorené a stratiť záujem o veci, ktoré ich skutočne tešia.

 4. Nedostatok flexibility a tolerancie: Perfekcionistickí rodičia môžu byť veľmi tvrdí a neústupní voči odchýlkam od ich očakávaní. Tým môžu deti strácať schopnosť byť flexibilní, riešiť problémy a byť tolerantní voči chybám a rozdielom.

Všetky tieto faktory môžu viesť k emocionálnym ťažkostiam, úzkostiam, depresiám a iným psychickým problémom u detí. Preto je dôležité, aby rodičia boli schopní naliehať na dokonalosť, ale aj podporovať a akceptovať svoje deti také, aké sú, a umožniť im rásť a učiť sa zo svojich chýb.

2. Strach z konfrontácie

Strach z konfrontácie u rodičov môže negatívne ovplyvniť ich deti viacerými spôsobmi. Deti môžu začať cítiť neistotu a úzkosť v prítomnosti svojich rodičov, keďže vedia, že konfrontácia môže viesť k nepredvídateľným a nepríjemným situáciám. Taktiež môžu začať vyhýbať otvorenému komunikovaniu s rodičmi a skláňať sa pred ich predstavami a očakávaniami, aby sa vyhli možnej konfrontácii. 

Tento strach môže negatívne ovplyvniť aj vzťah medzi rodičmi a deťmi, keďže deti sa môžu cítiť nepodporované a nezrozumiteľné voči svojim pocitom a potrebám. Celkovo - strach z konfrontácie u rodičov môže mať dlhodobé negatívne dôsledky na emočné a psychické zdravie detí.

3. Nízka sebaúcta

Nízka sebaúcta u rodičov môže mať negatívny vplyv na ich deti rôznymi spôsobmi. Napríklad, keď rodičia majú nízku sebaúctu, môžu mať tendenciu prenášať svoje vlastné negatívne pocity na svoje deti. Toto môže viesť k nedostatku dôvery v seba, nízkej sebavedomia a pocitu vlastnej hodnoty u detí.

 • Okrem toho, rodičia s nízkou sebaúctou môžu mať problémy s nastavením hraníc a poskytovaním podpory a vedenia pre svoje deti. 
 • Môžu mať problémy s vyjadrovaním lásky a uznania, čo môže ovplyvniť emocionálny rozvoj detí.
 • Nízka sebaúcta u rodičov môže tiež viesť k nedostatku motivácie a perspektívy na profesionálny a osobný rozvoj. 
 • Tým pádom rodičia môžu mať ťažkosti pri vedení svojich detí na ceste k ich vlastnému úspechu a šťastiu.

Celkovo povedané, nízka sebaúcta u rodičov môže mať veľmi negatívny vplyv na deti a ovplyvniť ich emocionálny, sociálny a osobnostný rozvoj. Je dôležité, aby si rodičia uvedomovali svoje vlastné pocity a pracovali na zlepšení svojej sebaúcty, aby mohli lepšie podporovať svoje deti na ceste k ich vlastnému úspechu a šťastiu.

4. Zanedbávanie seba samého

Zanedbávanie seba samého u rodičov môže mať negatívne dôsledky na ich deti. Keď sa rodičia zanedbávajú a nevenujú dostatočnú pozornosť svojim vlastným potrebám a blahu, môžu sa prejaviť nasledujúce problémy:

 1. Nedostatočná emocionálna dostupnosť: Keď rodičia nie sú schopní udržať rovnováhu medzi svojimi potrebami a potrebami svojich detí, môžu sa stať emocionálne nedostupnými. Deti môžu cítiť nedostatok pozornosti a lásky zo strany rodičov, čo môže ovplyvniť ich sebavedomie a sebaúctu.

 2. Nedostatok starostlivosti: Zanedbanie seba môže viesť k nedostatku starostlivosti voči deťom. Keď rodičia nie sú schopní postarať sa o vlastné potreby, môžu byť menej schopní poskytnúť potrebnú starostlivosť a lásku svojim deťom.

 3. Negatívny vzor: Deti sa učia správaniu od svojich rodičov a ak vidia, že rodičia zanedbávajú seba samých, môžu si vziať túto správu ako normálnu a začať ju napodobňovať. To môže viesť k opakovaniu vzoru zanedbávania seba samého aj u detí v budúcnosti.

Preto je dôležité, aby si rodičia uvedomovali svoje vlastné potreby a venovali dostatočnú pozornosť svojmu fyzickému, emocionálnemu a mentálnemu blahu. Len prostredníctvom starostlivosti o seba môžu byť schopní poskytnúť lásku, podporu a starostlivosť, ktorú ich deti potrebujú a zaslúžia.

Neprehliadnite: Alergia u detí

negatívny vplyv rodičov na deti Depositphotos

5. Ťažkosti s emóciami

Tieto ťažkosti s emóciami u rodičov môžu mať negatívny vplyv na deti rôznymi spôsobmi. Keď rodičia nevedia adekvátne zvládať svoje emócie, môžu sa prejaviť agresiou, nekonštruktívnym správaním alebo nevhodným spôsobom komunikácie. Deti môžu začať napodobňovať tento vzor správania a preberať negatívne emócie a následne môže dôjsť k ďalším problémom ako napríklad depresia, úzkosť alebo sociálne problémy.

 • Okrem toho, deti sa často cítia zodpovedné za emócie a správanie svojich rodičov a môžu v sebe vnímať vinu alebo nespravodlivosť. 
 • To môže ovplyvniť ich psychické zdravie a sebavedomie a môže sa prejaviť aj vo vzťahoch s ostatnými ľuďmi a v ich vývoji.

Preto je dôležité, aby rodičia sa snažili pracovať na svojich emocionálnych ťažkostiach a hľadali pomoc, ak to potrebujú. Je dôležité, aby boli pre deti príkladom v zvládaní emócií a aby boli schopní poskytnúť im podporu a pocit bezpečia aj v situáciách, keď sami majú problémy s emóciami.

6. Ťažkosti pri rozhodovaní

Takéto ťažkosti môžu spôsobiť stres, neistotu a frustráciu u detí. Keď rodičia majú problémy s rozhodovaním, môžu byť nekonzistentní vo svojich rozhodnutiach, čo môže deti zmiasť a spôsobiť im nepokoj. Deti môžu mať pocit, že im rodičia nedôverujú alebo že ich potreby nie sú braté vážne. Taktiež, deti môžu cítiť tlak, ak vidia, že rodičia sú neustále neistí a nepripravení robiť rozhodnutia. 

To môže ovplyvniť ich emočný a psychický vývoj a viesť k problémom v budúcnosti. Je preto dôležité, aby rodičia našli spôsoby, ako zlepšiť svoje rozhodovacie schopnosti a ukázať svojim deťom, že sú schopní a spoľahliví lídri.

7. Genetické predispozície a zdravé vzťahy

Genetické predispozície a zdravé vzťahy môžu mať veľký vplyv na náš život a našu schopnosť budovať a udržiavať zdravé vzťahy s ostatnými ľuďmi.

Genetické predispozície môžu ovplyvniť naše správanie, psychické a emocionálne reakcie a aj naše schopnosti komunikovať a riešiť konflikty. Napríklad, ak máme v rodine históriu depresie, úzkosti alebo iných psychických porúch, môže to mať vplyv na našu schopnosť budovať zdravé vzťahy s ostatnými ľuďmi. Podobne, ak sme geneticky predisponovaní k agresívnemu správaniu, môže to mať negatívny vplyv na naše vzťahy s ostatnými.

Na druhej strane, genetické predispozície môžu nás tiež ovplyvniť pozitívne. Napríklad, ak sme geneticky predisponovaní k empatickému správaniu alebo k vyššej úrovni emocionálnej inteligencie, môžeme byť lepší v budovaní a udržiavaní zdravých vzťahov s ostatnými ľuďmi.

Je dôležité si uvedomiť, že genetické predispozície nie sú osud a že aj keď máme určité genetické riziká, môžeme sa naučiť manažovať svoje emocionálne reakcie a správanie prostredníctvom vhodných terapií a stratégií.

Je preto dôležité byť vedomí svojich genetických predispozícií a pracovať na ich pozitívnom ovplyvnení, aby sme mohli mať zdravé a šťastné vzťahy s ostatnými ľuďmi. Komunikácia, vzájomný rešpekt a láskavosť sú kľúčové pre budovanie zdravých vzťahov a genetické predispozície by nemali byť prekážkou v ich vytváraní a udržiavaní.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE